Jogi nyilatkozat (ÁSZF)
Általános Szerződési Feltételek

Letölthető PDF formátumban 2023.02.13. dátumtól érvényes ÁSZF.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) AevoSoft Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 25037063-1-13; Cégjegyzékszám: 13 09 172079; továbbiakban: Szolgáltató) és a https://admin.shopim.hu által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). AevoSoft Csoport KFT telephely címe: 2340 Kiskunlacháza, Lázár Vilmos utca 5.

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://admin.shopim.hu, a https://www.shopim.hu, és ezek további "subdomanjei" weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: SHOPIM.HU) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A SHOPIM.HU áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírt tájékoztatást a jelen ÁSZF "3. Megrendelés" pontja tartalmazza.

1.2. A SHOPIM.HU áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A SHOPIM.HU áruház szolgáltatásait bármilyen természetes és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését, jelen ÁSZF elfogadását, a szállítási, majd fizetési mód kiválasztását követően, a "Rendelés megerősítése" gombra kattintva jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatón keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.5. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

2. Regisztráció

2.1. A regisztráció: egy érvényes e-mail cím megadását követően kerülhet sor a regisztrációra. Regisztrációnál egy valós e-mail cím, és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről - kérésre - a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.
Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztráció szükséges a termékvásárláshoz, és a termék további használatához.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli továbbá felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az ügyfél jelszavát Szolgáltató titkosítva tárolja, így elfelejtett jelszó esetén csak új jelszó kérhető. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az "Alapadatok" menüpont alatt van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a weboldalon megadott telefonszám(ok)on, vagy központi e-mail címen (info@aevosoft.hu) van lehetőség.

2.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a szolgáltató részére küldött e-mail üzenettel, vagy a személyes menüben.

2.4. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ügyfél köteles a személy adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

3. Megrendelés

3.1. A Webshop szolgáltatás területi hatálya: A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A SHOPIM.HU Magyarország területéről érkezett megrendeléseket fogad el. Külföldi vásárlás igény kapcsán, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az info@aevosoft.hu email címen.

3.2. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel vegye velünk a kapcsolatot a weboldalon megadott elérhetőségeink valamelyikén, és készséggel állunk rendelkezésére ezek megválaszolásában. Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél részletesebb információra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink bármelyikén.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék bruttó ára. A termékek vételára tartalmazza az aktiválás költségét. A megrendelés lezárása előtt a fizetési mód kiválasztásakor jelenik meg a rendelés általános forgalmi adóval növelt bruttó összértéke, melyet az Ügyfél a \"Rendelés elküldése\" gombra kattintással fogad el. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

3.4. Szolgáltató a megrendelt árut a visszaigazolás szerinti aktiválási határidővel aktiválja. A termék aktiválása kártyás fizetés esetén, a pénz beérkezését követően azonnal, automatikusan megtörténik. Azonban bizonyos esetekben előfordulhat technikai hiba, amikor az automata lassabban reagál. Ilyen esetben, előfordulhat, hogy több idő lesz a licensz aktiválása. Az aktiválás azonban 24 órán belül ebben az esetben is megtörténik. Átutalás esetén, a pénz beérkezését követően, 24 órán belül megtörténik. A termék aktiválásával egyidejűleg, a számla azonnal elkészül Vevő által vásárlás során megadott adatok alapján. A számla emberi beavatkozás nélkül, automatikusan készül, melyről Vevő e-mail értesítést kap.

3.5. A Weboldalról megvásárolható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő \"0\" Ft-os, illetve téves helyiérték megadás miatt nagyságrendekkel eltérő árra –, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron aktiválni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő aktiválást, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A megrendelést Szolgáltató regisztrált Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető termékaktiválási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon keresztül elektronikus úton leadott megrendelésekre indokolt esetben telefonon vagy e-mailen megerősítését kérjen, valamint ennek sikertelensége esetén a megrendelést érvénytelennek minősítse.

3.8. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az Ügyfél az Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címén illetve telefonon teheti meg.

3.9. Ügyfél megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.10. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az e-mail címmel regisztrált Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni (amennyiben kéri az Ügyfél).

4. Fizetési feltételek
A Weblapon Szolgáltató jelenleg az alábbi szállítási és fizetési módokat biztosítja:

a) Banki átutalás.

b) Barion/bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.4.1. Online termékről lévén szó, jelenleg nincs szükség kiszállításra. Az elkészült számlát, e-mail útján küldjük a regisztráció során megadott e-mail címre, PDF formátumban.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A SHOPIM.HU digitális licencek vásárlása után a Felhasználó a használatot a Szolgáltató pedig a szolgáltatást azonnal megkezdi. A fogyasztó ezt tevőlegesen tudomásul veszi a digitális anyagok használatának megkezdésével és tudomásul veszi, hogy emiatt a magyar törvények miatt őt elállási jog nem illeti meg.

6. Egyebek
6.1. Honlap használata, folyamatos működése

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.

6.2. Szerzői jogok
A Honlap teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, a Honlap belső oldalaira hivatkozás nem engedélyezett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

6.3. Termékeket ábrázoló képek
A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem tud vállalni. A Honlapon található információkat legjobb tudása és meggyőződése szerint közli a Szolgáltató, mely tartalmazza a termék részletes leírását, súlyát, összetevőit. Kérjük a regisztrált felhasználókat, hogy az illusztrációként feltüntetett képet, grafikát szíveskedjenek egyeztetni a rendelt termék adataival, esetlegesen a info@aevosoft.hu email címen segítséget kérni a Szolgáltatótól.

6.4. Felelősség
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
6.5. Jogvita

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybevevő regisztrált felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon a Weboldalon, amennyiben egyetért a fentiekkel. Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt az info@aevosoft.hu e-mail címre.Farkas Gy. Gergely
SHOPIM.hu

AevoSoft Csoport Kft.
Általános Szerződési Feltételek

Kelt:
Kiskunlacháza, 2023.02.11.
Mit kapsz?
Gyors és egyszerű webáruház nyitást
24/7 programozói felügyeletet
SSL biztonságos kapcsolatot
Kötelező hűségidő nélkül
Vakok és gyengénlátóknak is egyszerűen kezelhető admin felületetet
Csatlakozás
Regisztráció
Belépés
SHOPIM.HU

Ügyfélszolgálat
H-P: 10.00-16.00
Elérhetőség
E-mail: info[@]aevosoft.hu
Jogi tudnivalók - Adatvédelem - webShopMindenkinek - SHOPIM.HU - aevosoft group 2011 - 2024
AevoSoft❖ab.aevo